БългарскиEnglish

 

Конференция Образование и Бизнес – На един език ли говорят теорията и практиката?

 24 март 2014 г.

 

 ПРОГРАМА

 

9.00 – 9.30

Регистрация на участниците

 

9.30 – 10.00

Откриване на конференцията

Анелия Клисарова – министър на образованието

Чл.-кор. проф. дфн Николай Милошев – зам.-председател на Българската академия на науките

Васил Велев – председател на АИКБ 

Йорданка Фандъкова – кмет на София (поканена)

 

10.00 – 10.15

 

 

10.15 – 11.10

Образованието на бъдещето и бъдещето на образованието” – Детелина Смилкова, вицепрезидент ВУЗФ

 

Първи дискусионен панел: БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Мария Шишкова – управляващ директор на Aims Human Capital – модератор на дискусията

Григорий Вазов – президент и ректор на Висше училище за застраховане и финанси (ВУЗФ)

Проф. д-р инж. Марин Христов – ректор на Технически университет, София

Ева Борисовa, Асоциация „Родители“

Здравко Здравков – председател на AIESEC за Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Неда Кристанова, директор Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование

 

11.10 – 11.30

Кафе пауза

 

11.30 – 11.45

 

 

11.45 – 12.45

Опитът на бизнеса Как постигаме успех в голяма компания? – Атанас Райков, мениджър “Мобилни продукти и услуги с добавена стойност,  VIVACOM

 

Втори дискусионен панел: ГЛАСЪТ НА БИЗНЕСА

Сашо Дончев – председател на УС на Българската стопанска камара (БСК) – модератор на дискусията

Румен Радев – зам.-председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ)

Асен Ангелов – председател на Агенцията по заестостта

Светлин Наков – Софтуерен университет

Борислав Борисов – старши директор „Развитие и разработка на софтуер” , VМware България

Представител на Българска банка за развитие (ББР)

 

12.45 – 13.30

Обедна почивка

 

13.30 – 13.45

 

 

 

 

13.45 – 15.15

 

Конкурентоспособност на софтуерната индустрия в Европа и образование на кадрите” –

Пол Хелибрьонер – старши вице-президент „Човешки Ресурси“ за Европа, Близкия Изток и Тихоокеанския район, Axway

 

Трети дискусионен панел: ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС – НА ЕДИН ЕЗИК ЛИ ГОВОРЯТ ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА?

Милена Стойчева – изпълнителен директор на Junior Achievеment Bulgaria – модератор на дискусията

Даниела Бобева – вицепремиер на Република България

д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по направление “Култура, образование, спорт и превенция на зависимости

Александър Грънчаров – главен маркетинг директор, VIVACOM

Детелина Смилкова – вицепрезидент Висше училище за застраховане и финанси (ВУЗФ)

д-р Мегаклис Петмезас – зам.-ректор Международния факултет на университета Шефилд

Любомир Дацов – общински съветник и бивш зам.министър на финансите

Емилия Вълчовска – началник отдел професионално образование в Министерство на образованието и науката

 

15.15 – 15.40

Кафе пауза

 

15.40 – 16.40

Четвърти дискусионен панел:

МЕДИИТЕ – КЛЮЧ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Джонатан Феро, Bloomberg – модератор на дискусията

Андрей Захариев – журналист, Българска национална телевизия (БНТ)

Калин Манолов – журналист, Телевизия Bulgaria ON AIR

Андрей Любенов – медиен директор, INVESTOR

Кирил Вълчев, Дарик радио

доц. Теодора Петрова – декан на ФЖМК към СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

EDUCATION AND BUSINESS – DO THEORY AND PRACTICE SPEAK THE SAME LANGUAGE

Conference – Sofia Event Center, March 24th, 2014

 

PROGRAM

 

9.00 – 9.30

Registration

 

9.30 – 10.00

Opening of the conference

Mrs. Anelia Klisarova – Minister of Education

Prof. Nikolay Miloshev – Vice-president of the Bulgarian academy of sciences (BAS)

Mr. Vasil Velev Chairman, Association of Industrial Capital in Bulgaria

 

10.00 – 10.15

 

 

10.15 – 11.10

Education of the future and the future of education – Detelina Smilkova, Vice-president of VUZF University – Higher School of Insurance and Finance

 

First discussion panel: BULGARIAN EDUCATION: ADVANTAGES AND DEFAULTS

Moderator: Maria Shishkova – Executive Director of Aims Human Capital

Grigorii Vazov – President and rector of VUZF University – Higher School of Insurance and Finance

Prof. Marin Hristov phd – President of Technical University – Sofia

Eva Borisova – Association “Parents”

Zdravko Zdravkov – Chairman of AIESEC, Sofia University

Neda Kristanova, Director of Center for monitoring and evaluating the quality of school education

 

11.10 – 11.30

Coffee

 

11.30 – 11.45

 

 

11.45 – 12.45

The experience of the business – How to be successful in a major company? – Atanas Raykov, Manager Mobile Products and services with added value, VIVACOM

 

Second discussion panel: THE VOICE OF THE BUSINESS

Moderator: Sasho Donchev – Chairman of the Bulgarian Industrial Association

Rumen Radev – Vice-Chairman of Association of Industrial Capital in Bulgaria

Asen Angelov – Chairman of Bulgarian Employment Agency

Svetlin Nakov – Software University

Borislav Borissov – Senior Director ” Software Development” VMware Bulgaria

Representative of Bulgarian Development Bank

 

12.45 – 13.30

Time for lunch

 

13.30 – 13.45

 

 

13.45 – 15.15

 

Competitiveness of Bulgarian Software Industry in Europe and education  – Paul HEILBRONNER – Senior VP Human Resources EMEA/APAC, Axway

 

Third Discussion panel : EDUCATION AND BUSINESS – DO THEORY AND PRACTICE SPEAK AT THE SAME LANGUAGE?

Moderator: MilenaStoycheva – CEO of Junior Achievement Bulgaria

Daniela Bobeva – Vice-Premier of Bulgaria

Dr. Todor Chobanov, deputy mayor Sofia Municipality – Culture, education, sports and prevention of addictions

Alexandre Gruncharov – Chief Marketing Director, VIVACOM

Detelina Smilkova – Vice-president of VUZF University – Higher School of Insurance and Finance

Dr. Megaklis Petmezas – Vice Principal of CITY College

Lubomir Datsov – Sofia Municipality, Commission of Education, Culture and Science, ex-deputy Minister of Finance

Emilia Valchovska, Head of Vocational Education department, Ministry of Education and Science 

 

15.15 – 15.40

Coffee

 

15.40 – 16.40

Forth Discussion panel: MEDIA – KEY FACTOR IN THE COMMUNICATION BETWEEN BUSINESS AND EDUCATION

Moderator: Jonathan Ferro – Bloomberg London

Andrey Zahariev – journalist, Bulgarian Television (BNT)

Kalin Manolov – journalist, Bulgaria ON AIR Television

Andrey Lyubenov – Media Director, INVESTOR  online media group

Kiril Valchev – journalist, Darik Radio

Assoc. Prof. Тeodora Petrova – Dean of the Faculty of Journalism at Sofia University “St. Kliment Ohridski “