Тук публикуваме събраните идеи от участниците в конференцията „Образование и Бизнес“ за подобряване на системата на българското образование.

 

Конференция „Образование и бизнес“

Предложения:

 

Училища/Висши учебни заведения

 

-  Намаляване на броя на държавните университети
-  Финансиране на държавните университети на база качество/ или ваучърна система
-  Финансиране на научни изследвания на проектен принцип за всички ВУ
- Трябва да се инвестира в обучението на учителите и професорите и да се следи качеството на приложението на наученото
-  Въвеждане на ваучер за предучилищно, основно и средно образование за всички до 16-годишна възраст
-  Използване на акредитационни системи от Европа и/или USA вместо от агенция към Министерски съвет
-  Да се увеличат заплатите на учителите в общински и държавни училища чувствително в кратък срок.
- Трябва да се инвестира в обучението на учителите и професорите и да се следи качеството на приложението на наученото
-  Съвместни инициативи между ВУЗ-овете и бизнеса (майсторски класове)
-  По-задълбочени и целенасочени лекции и работа на студенти по собствени проекти
-  Учене чрез практика-един от доказаните, работещи методи
-  Към ВУЗ-овете: Да се приеме и приложи немската програма за образование – дуална система
- Към училищното образование: Активно да се подкрепят организации, програми и инициативи, които подпомагат учебния процес и правят успешен мост с бизнеса
-  Да се разшири ролята на „Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование“ с нови функции:

  – Оценка и промотиране на добри практики

  – Оценка на учащите -базирано обучение, не само с тестове

  – Въвеждане на практики, свързващи бизнеса, университета и училището – да се наемат експерти за целите на изследвания в областта на образованието)

  – Да се промотира българското образование в чужбина

• Да възродим униформите, възобновим формите на обучение в кръжоците и разработване на проекти в училищата и университетите

• Онлайн платформи за обучение

• Да се въведе ограничение студентите редовно обучение да работят 20 часа на седмица (а не 40)

• Изучаване на предприемачество в един срок в елитните училища

• Увеличаване на местата за изучаване на програмиране, както в училищата, така и в университетите

• Възможност за комуникация между средните училища и работодателите. Младите хора да могат да работят по 2-4 часа дневно

• Образователната реформа-с най-висок приоритет за държавата

• Превръщането на учителите във фасилитатори

• Фокус върху меките умения още от училище – целеполагане, комуникация, социални умения, себеоценка

• Преподаване на съвременни теоретични основи и прилагането им на практика-стажове

• Партньорство между университетите тук и в чужбина, повече обменни програми и достъпна студентска мобилност. Възможност за двуезична диплома
• Програма „сандвич“ в обучението , обособяване една от академичните години за стаж
• Да се увеличат часовете във всички форми на средното образование по физика, химия, биология и математика

• През първия семестър – задължително да се изучават кратки обобщени курсове по математика, физика и български език

• Да се въведе ЗИП „Кариера“ или „Кариерно ориентиране“ в гимназиите – 9, 10 клас. Организация wishbox е издала ръководство за училищата по този СИП/ЗИП.
• Да се създадат професионални колежи със срок на обучение 4 години (от 17 до 21 год. ученици), които да подготвят „професионални бакалаври“. Дипломата от тези училища е по-ценна, защото обучението е много практическо и от много ранна възраст.

 

1). Всички преподаватели от началното училище до висшето образование да усвоят умения да:

- Да подхождат с разбиране и по индивидуален начин към различните ученици и студенти
- Умеят да предават най-важните човешки стойности на учениците /студентите си
- Преподават чрез практика и да правят връзка с приложимостта на знание винаги, когато е възможно
- Учат учениците, студентите как да учат , за да могат да се развиват през целия си живот
- Стимулират младите хора да мислят, анализират и преработват знанието, така че те да са много по-готови и за работата си в бъдеще, и за живота си въобще.

 

2). Държавните университети да бъдат лишени от 100 % финансова подкрепа. Нека 80% от финансирането да идва от държавата, а останалите 20% да бъдат спечелвани от университетите от платени програми за обучение, партньорства с водещи фирми, спечелване на проекти и финансиране на изследователски проекти.

По този начин ще се осигури:

- Стимул за промяна в крак с времето
- Стимул за активен контакт с бизнеса и взаимна ангажираност на двете страни
-Липса на гарантирана сигурност, която само увеличава пропастта м/у бизнеса днес и утре и образователната система

 

3). Средствата, които държавата осигурява за образованието на децата и младите хора от детската градина до завършване на висше образование, да следват всички деца в България.

Така се постигат няколко ефекта:

- Това ще насърчи конкуренцията и качеството на образованието у нас
- Така ще се осигури справедливост и липса на дискриминация
- Ще се насърчи гъвкавостта и въвеждането на най-добрите практики в образованието
- Валидиране на уменията, знанията и компетенциите, придобити чрез и в рамките на неформално образование и обучение и доброволчески дейности с обучителен характер.
- Актуализиране на Националните стратегически документи, за да срещнат изискванията на бизнеса и младите хора
  – Нац. стратегия за младежта

  – Нац. стратегия за висшето образование

- Преподавателите да имат реален опит от практиката , защото студентите уважават повече онези, които им говорят за бизнес от перспективата на опита.
- Да се въведе бонусна система, при която учителите да получават бонус , базиран на резултатите, които постигат учениците
- Да се въведат държавни облекчения / стимули за % отделено време на мениджъри, директори, собственици на различни бизнеси, които да изнасят лекции/дискусии пред ученици с цел създаване на възможности за повече допир на учениците с реалността. Предлагам данъчни облекчения по подобие на облекченията, които фирмите ползват при дарения.
- Възможност ученици и студенти да посещават компании с образователна цел, което би могло да „събуди“ интереса на младите хора към определени сфери на индустрията
- Провеждане на национална анкета с бизнеса по отрасли за конкретизиране съдържанието на учебните планове и програми, т.е. за „необходими“ дисциплини, които трябва да изучават студентите. Анкетата да послужи за основа на формулиране на задължителни дисциплини в уч. планове
- Званието „доцент“ и „професор“ (хабилитиран преподавател) да се дава за определен период от време и да се „защитава“ регулярно. Да има диференцирано заплащане на еднакви категории
- Гъвкави учебни програми, даващи възможност на студентите да се профилират в избрани от тях области. Кариерното ориентираен в 9-10 клас трябва да залегне в програмите и практиките на училищата. Необходима е не само макро рамка през законодателни регламенти, но и локални микро инициативи – партньорства между гимназии и компании.

 

Бизнес

 

- Данъчни отстъпки за бизнес, който предоставя стипендии в професионалното или висшето (и държ., и частно)
- Съвместни инициативи между ВУЗ-овете и бизнеса (майсторски класове)
- Нека се въведат облекчения за фирмите, които стимулират младите хора, като им предлагат стипендии
- Възможност за комуникация между средните училища и работодателите. Младите хора да могат да работят по 2-4 часа дневно
- Провеждане на национална анкета с бизнеса по отрасли за конкретизиране съдържанието на учебните планове и програми, т.е. за „необходими“ дисциплини, които трябва да изучават студентите. Анкетата да послужи за основа на формулиране на задължителни дисциплини в уч. планове

 

Медии

 

- В обществените медии да се въведе минимум време за образование и наука в програмната схема.